Rekrutacja - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści
Rekrutacja

Zarządzenie nr12/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Krzyszkowicach
z dn. 2 marca 2020r.
w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej
Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach na rok szkolny 2020/2021, zwaną dalej Komisją – w składzie:
      1) Halina Wojtyca
      2) Elżbieta Pszczoła
      3) Aneta Sala
      4) Bożena Papiernik
§ 2
Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Halinę Wojtycę.
§ 3
Zadania Komisji określają art. 157 ust. 2 i art. 158 ust. 1–5 i 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się od 02.03-13.03.2020r.
Wnioski o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej można odebrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego (0”a” i 0”b”) lub w sekretariacie szkoły.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Od 02 marca 2020r. do 19 marca 2020r. dostępne będą elektroniczne Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie : https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice
Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABÓR VULCAN”Wygenerowane, wydrukowane i podpisane Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć  w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020r. do godz. 15:00. 07 kwietnia 2020r. o godz. 15:00 zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych kandydatów. Od 8 kwietnia do 16 kwietnia 2020r do godz. 15:00 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania.17 kwietnia 2020r. Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych.

 
 
Wróć do spisu treści