Informacje - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści
Informacje

W związku z zakupem przez Organ Prowadzący dostępu do aplikacji „Dziennik Przedszkolny i opłaty” uprzejmie informujemy, że opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz w szkole prowadzone będą przez płatności masowe. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mają obowiązek dokonywania w/w wpłat na wydzielone idywidualne konta bankowe za pośrednictwem poczty, banku lub internetowo. Zostaną Państwo poinformowania o uruchomieniuw/w programu po zebraniu niezbędnych danych i utworzeniu w banku idywidualnych kont. W związku z tym niezbędne jest podanie szkole następujących danych rodziców w terminie do 25 września 2020r.:
Imię i nazwisko…………………
Adres zamieszkania…………..
Data urodzenia ………………..
PESEL………………………………
                                                                    ……………………………                                                                                                                         Data                                                                                                                                                                                                                                                                                             podpis rodzica


Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci, zgodnie z ustaleniami ogłoszonymi na konferencji Premiera RP w dniu 23 X 2020r. od poniedziałku 26 X 2020r. klasy IV- VIII pracują zdalnie. Otrzymaliście Państwo lub Państwa dzieci loginy i hasła do platformy Teams. Proszę, jeśli jeszcze to nie zostało zrobione, zalogować się do platformy i w poniedziałek uczestniczyć w lekcjach. Uczniowie klas I – III i oddziały przedszkolne pracują normalnie. Świetlica działa również do godz. 16. 00. W przypadku pytań i problemów, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
                                                                                       Dyrektor Rena Rospond

Dziękujemy!!!!!
Z radością informujemy, że dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły wspólnymi silami udało się uzbierać 300 kg plastikowych zakrętek dla Zbyszka Niechajewicza podopiecznego Hospicjum w Wiśniowej. Zachęcamy do dalszego wspierania akcji charytatywnych na terenie naszej gminy.

Drodzy Rodzice,
bardzo proszę o odpowiedzialne i przemyślane pozostawianie dzieci w szkole po zajęciach na świetlicy szkolnej. Świetlica funkcjonuje, aby zapewnić opiekę dzieciom pracujących rodziców, którzy nie mają możliwości odbioru dzieci od razu po zajęciach. Do tej pory korzystają też ze świetlicy dzieci rodziców, którzy o późniejszej porze odbierają ze szkoły rodzeństwo. Proszę Państwa, aby teraz, kiedy jesteśmy w czerwonej strefie, rozważyć zasadność zostawiania dzieci na świetlicy i narażania ich na kontakt z rówieśnikami z innych klas. Jeśli oczywiście nie możecie ich odebrać, wychowawcy świetlicy zaopiekują się nimi. Jeśli natomiast jest taka możliwość , odbierajcie swoje pociechy po zajęciach punktualnie , aby nie narażać siebie, swoich dzieci i pracowników szkoły na niepotrzebny kontakt.
Dyrektor Rena Rospond

Szanowni Państwo,
na prośbę Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie przesyłamy do Państwa najważniejsze informacje nt. koronawirusa. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało pakiet materiałów z przydatnymi informacjami typu:
- jak zapobiegać zakażeniu?
- co zrobić, gdy zaobserwujesz u siebie objawy?
- co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?
- zasady kwarantanny
- jak seniorzy mogą zadbać o siebie?
Wszystkie materiały do pobrania, na bieżąco publikowane są na stronie (link z materiałami do druku):

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach
z dnia 22 września 2019r.
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art.47 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 ) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1603, poz. 318 i poz. 1093 )
zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 w dniach:
·        2 listopada 2020r. poniedziałek( Dzień Zaduszny )
·        4 i 5 stycznia 2021r.( poniedziałek i wtorek po Nowym Roku , przed świętem Trzech Króli )
·        25, 26, 27 maja 2021r. – egzaminy ósmoklasisty( wtorek, środa, czwartek)
·        4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)
§2
W wyżej wymienione dni wolne w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Przedszkole i świetlica działają zgodnie z planem.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Szanowni Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych,
zgodnie z deklaracjami dotyczącymi pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w br. szkolnym od godz. 14. 00 do 15. 00 funkcjonują dwie grupy po 25 dzieci. Po godz. 15. 00 – jedna – 25 dzieci. W związku z tym proszę odbierać dzieci zgodnie z deklaracjami i nie zostawiać ich dłużej w przedszkolu. Równocześnie, jeśli istnieje potrzeba wydłużenia pobytu niektórych dzieci w przedszkolu, proszę do końca tego tygodnia oddać do wychowawców lub w sekretariacie nowe deklaracje. Na ich podstawie przygotuję pismo do Pana Burmistrza z prośbą o zwiększenie liczby godzin pracy wychowawców zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Liczbę godzin można zwiększyć, jeśli dzieci dla kolejnego wychowawcy będzie co najmniej 12. Dopiero po decyzji Pana Burmistrza będzie możliwość pozostawienia dzieci dłużej w przedszkolu. Na bieżąco będę państwa informować o postępach w tej sprawie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że dzień 14 października 2020r.(tj. środa ) -Święto Komisji Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu normalnie funkcjonują oddziały przedszkolne w godz. 7. 00 – 16. 30 oraz odbywają się zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej w godz. 8. 00- 16. 00. W związku z tym prosimy o przekazanie za pośrednictwem wychowawców informacji , czy Państwa dzieci będą brały udział w tym dniu w zajęciach opiekuńczych. Informację proszę przekazać do 9 października 2020r.

Szanowni Państwo,
bardzo proszę o przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych zgodnie z deklaracjami. Na podstawie Państwa deklaracji zaplanowano pracę oddziałów przedszkolnych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Bowiem pod opieką jednego wychowawcy może być max 25 dzieci. Proszę o bezwzględne stosowanie się do tego zalecenia.
Dyrektor Rena Rospond
Szanowni Państwo,
W sobotę powiat myślenicki wchodzi do “czerwonej strefy”. W związku z licznymi pytaniami odnośnie wprowadzonych dodatkowych obostrzeń sanitarnych uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym obostrzenia te nie wpływają na dalszą realizację programu “Umiem pływać” przez szkoły. Zajęcia na krytej pływalni NIE SĄ zawieszone, ani odwołane. Przewóz uczniów na basen odbywa się na dotychczasowych zasadach. Po konsultacji z Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, z z-cą kierownika basenu Panią Danutą Przęczek, przewoźnikami dowożącymi uczniów na zajęcia oraz informacji uzyskanej z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Oddział Zarządzania Kryzysowego (tel. 12 254 94 16, 661-285-893) wejście w “czerwoną strefę” nie nakłada na Nas takich obowiązków, jak limity miejsc w transporcie drogowym, gdyż nie jest to środek transportu publicznego. Również na krytej pływalni w przypadku zajęć grupowych, nie ma na ten moment dodatkowych limitów liczby osób biorących udział w zajęciach. W związku z powyższym program ten realizowany jest w przyszłym tygodniu bez przeszkód .Doniesienia medialne o nowych obostrzeniach na chwilę obecną mogą oczywiście się różnić od zapowiadanej zmiany którą przygotował Minister Zdrowia tj. Rozporządzenia odnośnie COVID-19,jednak na ten moment - dokument ten jest projektem... W razie zmian rzutujących na dalszą realizację programu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szanowni Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych.
W trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Waszych dzieci od 5 października obsługa szkoły i wychowawcy przedszkolni będą przebywać na terenie placówki w maseczkach. Stosujemy się do reżimu sanitarnego i zasad dot. COVID – 19 – dezynfekujemy pomieszczenia, zabawki,  myjemy ręce, wietrzymy sale, itp. Prosimy o stosowanie się do zasad obowiązujących w naszej placówce  i w związku z czerwoną strefą, w której się znaleźliśmy,  prosimy od poniedziałku 5 października  o przyprowadzanie dzieci 5 – 6 letnich do grup w maseczkach. Dzieci bowiem w przestrzeni wspólnej i podczas zabawy, gdy nie możemy zachować dystansu 1,5 m,  będą przebywały w Sali przedszkolnej w maseczce.
Dyrektor szkoły Rena Rospond

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszeniem strefy czerwonej w powiecie myślenickim od 2 października 2020 r. do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady funkcjonowania placówki w czasie pandemii oraz dodatkowo ograniczamy do minimum wstęp osób trzecich, w tym rodziców, na teren szkoły i oddziału przedszkolnego. Rodzice uczniów klas I – III oraz oddziałów  przedszkolnych nie wchodzą do budynku. Dzieci odbierają i wydają nauczyciele/pomoce w drzwiach szkoły i oddziału przedszkolnego. W przypadku konieczności dokonania wpłat gotówkowych za obiad/pobyt dziecka w przedszkolu rodzic wchodzi do budynku głównym wejściem, upewniwszy się, że może bezpiecznie dokonać wpłaty, zachowując reżim sanitarny. W związku z nieobecnością w pracy pani intendentki wpłaty w październiku przyjmuje pani B. Papiernik. Przypominam, że wpłat za obiady dokonujemy do 10 października 2020 r. w godzinach 7.30 – 9.00 i 13.00 – 14.30. Od 1 listopada opłaty za obiad będą bezgotówkowe na indywidualne konta rodziców.
                                                                                    Dyrektor Szkoły Rena Rospond

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki Krzyszkowicach z dnia 22 września 2019r. w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie art.47 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( DZ. U. z 2020r. poz. 910 i 1378 ) oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 1603, poz. 318 i poz. 1093 ) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021w dniach:
·        2 listopada 2020r. poniedziałek( Dzień Zaduszny )
·        4 i 5 stycznia 2021r.( poniedziałek i wtorek po Nowym Roku , przed świętem Trzech Króli )
·        25, 26, 27 maja 2021r. – egzaminy ósmoklasisty( wtorek, środa, czwartek)
·        4 czerwca 2021r. ( piątek po Bożym Ciele)
§2
W wyżej wymienione dni wolne w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Przedszkole i świetlica działają zgodnie z planem.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie, w związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zasadami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych w czasie pandemii ( obecnie powiat myślenicki w żółtej strefie ) proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i w oddziale przedszkolnym. Zgodnie z wymogami sanitarnymi w tym zakresie uczniowie i dzieci z oddziałów przedszkolnych nie przynoszą niepotrzebnych rzeczy do szkoły, nie dzielą się przyborami z rówieśnikami, to dotyczy również słodyczy z okazji urodzin. Ponadto nie organizujemy w szkole i w oddziałach przedszkolnych imprez, apeli, uroczystości. Nie przekazujemy również rówieśnikom prezentów m. in. z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Przedszkolaka, itp. Nie organizujemy wyjazdów, wycieczek i nie zapraszamy do szkoły osób z zewnątrz. Mając na uwadze bezpieczeństwo własne i innych osób bezwzględnie proszę dostosowywać się  zasady reżimu sanitarnego w naszej placówce.
Dyrektor szkoły Rena Rospond

Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców przy szkole Podstawowej w Krzyszkowicach z radością informuje, że udało się sfinalizować i wyremontować salę nr 20 na II piętrze szkoły. Remont przeprowadzono dzięki pracowitości, ofiarności i ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy w roku szkolnym 2019/2020 gromadzili na ten cel środki , organizując kiermasze ciast, zabawę karnawałową i pozyskiwali fundusze od sponsorów. Środki na remont sali w wysokości 36 000, 00 zł pochodziły z budżetu Miasta i Gminy w Myślenicach w wysokości 18 000, 00 zł oraz z funduszy Rady Rodziców w wysokości 18 000, 00 zł. Sala nr 20 do tej pory była wykorzystywana na organizacje apeli, akademii oraz imprez dla społeczności lokalnej, jak Dzień Babci i Dziadka. Ze względu na pandemię nie jest możliwe obecnie organizowanie takich imprez. Wyremontowana sala w roku szkolnym 2020/2021 służy dzieciom przebywającym na świetlicy oraz odbywają się w niej zajęcia z języka niemieckiego. Mamy nadzieję, że jeszcze będą się w niej odbywać imprezy szkolne i środowiskowe. Rodzicom zaangażowanym w to przedsięwzięcie, darczyńcom i Panu Burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w placówce we wszystkich klasach od I– VIII obowiązuje dziennik elektroniczny Librus. Rodzice proszeni są o kontaktowanie się z wychowawcą, z nauczycielami przedmiotów i dyrekcja za pośrednictwem dziennika Librus. Na ewentualne rozmowy  z nauczycielami/wychowawcą proszę umawiać się na spotkania w szkole za pośrednictwem dziennika Librus lub telefonicznie z wychowawcą. Prosimy, aby zwalnianie uczniów odbywało się również za pośrednictwem dziennika Librus u wychowawcy danego oddziału. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowawca zaznacza uczniowi w dzienniku zwolnienie z danych lekcji, natomiast uczeń przed wyjściem zgłasza ten fakt pani woźnej , która zaznaczy wyjście ucznia ze szkoły w księdze wyjść.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że zajęcia świetlicowe odbywają się w Sali nr 20 na II piętrze. Rodzice uczniów korzystających ze świetlicy odbierają dzieci , dzwoniąc na domofon przy głównym wejściu do szkoły od strony OSP.Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
8:00 - klasa la i lb sala gimnastyczna wejście od boiska ze sztuczną nawierzchnią (jeżeli będzie ładna pogoda spotkanie na zewnątrz), potem spotkanie z wychowawcami w klasach
9:00 – klasa lla wejście od boiska sala nr 6 – Pani Baran Władysława
9:00 – klasa llb wejście główne od strony OSP sala nr 9 – Pani Rusek Bożena
9:30 – klasa llla wejście główne od strony OSP sala 8 – Pani Boiwka Anna
9:30 – klasa lllb wejście od boiska  sala nr 1 Pani Angelina Kiebzak-Opyrchał
9:15 – klasa lVa wejście główne od strony OSP sala nr 18 - Pani Garbień Elżbieta
9:15 – klasa lVb wejście główne od strony OSP sala nr 17 - Pani Dudzik Aleksandra
9:30 – klasa V wejście główne od strony OSP sala 13 -Pani Woźnica Jolanta
9:45 – klasa Vla wejście główne od strony OSP sala nr 15 - Pani Szymańska Monika
9:45 – klasa Vlb wejście główne od strony OSP sala nr 14 - Pani Bajorek Dorota
10:00 – klasa Vlla wejście główne od strony OSP sala nr 10 - Pan Chmiel Robert
10:00 – klasa Vllb wejście główne od strony OSP sala nr 16 - Pan Moskal Andrzej
10:15 – klasa Vllla wejście główne od strony OSP sala nr 12 - Pani Cichoń –Owca Grażyna
10:15 – klasa Vlllb wejście główne od strony OSP sala nr 19 - Pani Cygal Weronika
Przy wejściu do szkoły proszę pamiętać o dezynfekcji rąk i założeniu maseczek.
Dyrekcja Szkoły


Dyrekcja Szkoły Podstawowej zaprasza na zebranie z rodzicami oddziału przedszkolnego w poniedziałek 31.08.2020r. o godzinie 17:00:
grupa 0A sala nr 4 na parterze, wejście od boiska  – Pani Wojtyca Halina
grupa 0B sala nr 5 na parterze, wejście od boiska - Pani Anna Pasternak
grupa 0C sala nr 10 wejście główne od strony OSP – Pani Elżbieta Pszczoła
grupa 0D sala nr 12 wejście główne od strony OSP – Pani Gabriela Kurowska
grupa 0E sala nr 13 wejście główne od strony OSP – Pani Beata Tomaszewska
Przy wejściu na teren szkoły dezynfekujemy ręce, zakładamy maseczki , na zebraniu zachowujemy dystans społeczny.
Dyrekcja Szkoły

Dyrekcja  Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje , iż w roku szkolnym 2020/2021 Oddział Przedszkolny i Szkoła Podstawowa pracują zgodnie z planem w następujących godzinach:
Oddział Przedszkolny od 7:00 do 16:30 Szkoła Podstawowa od 7:30 do 16:00


Zarządzenie Nr 15/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
z dnia 6.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          Dyrekto
Rena Rospond

Informacja do rodziców dzieci oddziału przedszkolnego w SP Krzyszkowice
Przedszkole wznowi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach. Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola, Rodzice są zobowiązani do przekazania deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 11.05.2020 r. Jednocześnie rodzice powinni być świadomi, że koronowirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronowirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19. Praca przedszkola będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii, które m.in. będą warunkować przyjęcie dziecka do przedszkola.
Wśród tych procedur należy wymienić:
  • obowiązek     przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tylko przez rodziców     (brak takiej możliwości dla dziadków),
  • prawo     Dyrektora do odmowy przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi na dyżur do przedszkola.
Procedury do zapoznania znajdą się na stronie Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach do dnia 10 maja 2020r.jesli nasza placówka uzyska pozytywna opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach. W związku z tym proszę o informację od rodziców o liczbie chętnych do korzystania z przedszkola mimo zagrożenia epidemiologicznego. (Informacja warunkująca planowanie organizacji pracy m.in. liczebności grup.) Informację proszę przekazać telefonicznie lub mailowo w poniedziałek 4 maja w godz. 8.00 - 15.00 lub wtorek 5 maja w godz. 8.00 - 13.00 na adres spkrzyszkowice@op.pl lub pod nr telefonu 12 273 76 71Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania systemu oświaty przedstawiam ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020R.:
1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości  i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
2. Przez dziennik elektroniczny nauczyciele wysyłają uczniom (kl. 4 – 8) lub rodzicom  (kl. 1 – 3) codziennie do godz. 9. 00:
a. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/ powtórzenia  z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
b. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
c. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
d. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
3. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie przewidzianym w planie lekcji w danym dniu,
4. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom  w sposób, który wskazał nauczyciel.
Możliwe sposoby:
a. tekst w wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny,
b. załącznik przesłany przez dziennik elektroniczny (możliwe, jeśli nadawca ma zintegrowany dysk Google Drive lub One Drive),
c. załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.
5. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację  o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
6. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się  z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.
7. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, materiałów publikowanych  w programach telewizyjnych czy radiowych. Wychowawcy przekażą uczniom w najbliższym czasie loginy i hasła do platformy epodreczniki.pl
8. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.
W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie mail szkoły – spkrzyszkowice@op.pl. Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.
Dyrektor Rena Rospond

Szanowni Rodzice
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, , że istnieje możliwość przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna, gdy dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, wówczas rodzic dziecka oczekujący takiej pomocy powinien zwrócić się do Kierownika MGOPS w Myślenicach z prośbą o przyznanie pomocy na okres zamknięcia szkoły w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wszelkich informacji można zasięgnąć bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, pod numerem telefonu: 519 541 549 lub 12 272 19 98.

Drodzy mieszkańcy Gminy Myślenice,
Najbliższe dni i tygodnie to czas, w którym każdy z nas musi uświadomić sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje, swoich rodzin i sąsiadów oraz to, że to właśnie od nas wszystkich zależy skuteczność podjętych działań prewencyjnych. Nie możemy dzisiaj zlekceważyć apeli i zaleceń, które wprowadzają władze samorządowe i rządowe.W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny - tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl Szczególnie zwracam się do uczniów oraz rodziców - proszę aby czas zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w naszych przedszkolach i szkołach nie był czasem odwiedzin, czy wzajemnego spotykania się w miejscach publicznych. Nie powtórzmy tragicznego w skutkach błędu włoskiego społeczeństwa, które zlekceważyło potencjalne zagrożenie nowym wirusem. Dlatego pozostańcie w swoich domach! Poza placówkami edukacyjnymi wszystkie podległe nam jednostki – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miejskie Biblioteka Publiczna i Muzeum Niepodległości w Myślenicach na najbliższe dwa tygodnie zawiesiły swoją działalność. W najbliższym czasie pomyślmy przede wszystkim o sąsiadach, osobach starszych, aby nie musiały wychodzić z domu, zróbmy im zakupy, pomóżmy w codziennym życiu. Nie ma dzisiaj powodów do paniki, ale musimy wszyscy uświadomić sobie, że to od nas wszystkich i od naszych codziennych zachowań uzależniona jest skuteczna walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jeżeli wystąpiłyby u Państwa, któreś z objawów zachorowania COVID-19 proszę o kontakt telefoniczny z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Myślenicach (tel. 122720606, 509693125) lub Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Myślenicach (tel. 122730303).Decyzje, które podejmowane są na bieżąco mają za zadanie jeszcze skuteczniej chronić wszystkich mieszkańców. Podejmując takie kroki chcemy być odpowiedzialni i mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą. Proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju i zastosowanie się do komunikatów. Pierwsze dni zagrożenia epidemiologicznego w Polsce pokazują już, że wprowadzone ograniczenia przynoszą efekty. Dlatego tym bardziej musimy utrzymać dyscyplinę i dostosowywać się do wszelkich zaleceń. Wierzę, że jako społeczeństwo wyjdziemy z tej próby zdecydowanie wzmocnieni. Liczę bardzo na Wasze odpowiedzialne zachowania. Już teraz za nie bardzo dziękuję.
Jarosław Szlachetka
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Szanowni Rodzice
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że praca oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej zostaje zawieszonaod 12 marca tj. czwartek do 25 marca, tj. środa 2020r. ( dwa tygodnie ) W dniach 12 – 13 marca 2020r. tj czwartek i piątek będą odbywać się wyłącznie zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym w godz. 7. 00 – 16. 30, w szkole w godz. 8. 00 – 16. 00. Prosimy rodziców, aby w tych dniach nie przysyłali dzieci do oddziału przedszkolnego i do szkoły, jeśli mogą im zapewnić opiekę osób dorosłych w celu zmini malizowania potencjalnych zagrożeń. Natomiast od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020r. zajęcia są całkowicie zawieszone. Rodziców prosimy, aby w tym czasie dzieci nie kontaktowały się między sobą i były pod opieką dorosłych. W dniach 12- 25 marca 2020r. na terenie całej gminy zostały zawieszone działania klubów sportowych, stowarzyszeń, nie odbywają się zajęcia w domu kultury, na basenie. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus będą na bieżąco przekazywać państwu i dzieciom, jakie treści z podstawy programowej należy realizować w domu. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021 odbywa się zgodnie z harmonogramem. Przypominam, że rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
W ramach profilaktyki zdrowia w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkach zachorowań na  koronawirusa  prosimy rodziców o :
  • nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły
  • powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału  zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego w przypadkach  grypopodobnych u    dziecka, które powróciło z terenów występowania  koronawirusa.
Rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).
Infolinia Ministerstwa Zdrowia telefon 800 190 590
(czynna całą dobę )
     

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że w ramach podpisanego Porozumienia o udostępnianiu gabinetu stomatologicznego Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach została objęta świadczeniami stomatologicznymi przez Stomatologię II Loręcik, Teliga „ spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicz 5, 32 – 400 Myślenice tel. 12 274 20 90  W/w gabinet świadczy usługi w godzinach:
Poniedziałek 8. 00 – 18. 00
Wtorek         14. 00 – 18. 00
Środa            8. 00 – 20. 00
Czwartek      8. 00 – 14. 00
Piątek           8. 00 – 19. 00
Sobota           8. 00 – 12. 30

Szanowni Rodzice!
W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa z prośbą o  uczulenie wszystkich uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem. Ponadto informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

Informujemy, że nastąpiła zmiana banku oraz numeru konta Rady Rodziców. Nowy  numer konta to :30102028920000500206307534 Bank Polski PKO

Wróć do spisu treści