Informacje - Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

Przejdź do treści
Informacje

Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż w związku z Covid-19 nie odbędzie się tradycyjne zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie klas I – VII mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły indywidualnie w czasie wakacji lub odebrać je we wrześniu 2020 r. Jeśli natomiast uczniowie chcą odebrać świadectwa przed wakacjami, zapraszamy po odbiór indywidualnie 26.06.2020 r. (piątek) według poniższego harmonogramu:
Klasa I a – godz. 8.30 – 9.00
Klasa I b – godz. 9.00 – 9.30
Klasa II a – godz. 9.30 – 10.00
Klasa II b – godz. 10.00 – 10.30
Klasa III a – godz. 10.30 – 11.00
Klasa III b – godz. 11.00 – 11.30
Klasa VII b – godz. 11.30 – 12.00
Uczniowie klas I – III i klasy VII b odbierają świadectwa przed wejściem do szkoły od strony boisk szkolnych (w przypadku niepogody na sali gimnastycznej).
Klasa IV – godz. 8.30 – 9.00
Klasa V a – godz. 9.00 – 9.30
Klasa V b – godz. 9.30 – 10.00
Klasa VI a – godz. 10.00 – 10.30
Klasa VI b – godz. 10.30 – 11.00
Klasa VII a – godz. 11.00 – 11.30
Uczniowie klas IV – VII odbierają świadectwa przed wejściem głównym do budynku szkoły (w przypadku niepogody na holu na I piętrze). Wszystkich prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki na twarzy, odpowiednie odstępy między uczniami, zdezynfekowane dłonie, nie gromadzenie się w dużych grupach).
Uczniowie klasy VIII – prosimy o odbiór świadectw i innej dokumentacji absolwentów w dniu 26 czerwca 2020 r. (przed wejściem głównym lub na holu I piętro – w zależności od pogody):
godz. 11.30 – 11.45 – Braś Kamil, Bułat Aleksandra, Cholewa Krystian, Flisak Mateusz,
Gołąb Damian, Iskra Mateusz, Kleszcz Nina
godz. 11.45 – 12.00 – Kruczek Gabriela, Kruczek Kacper, Kyrcz Wojciech, Łętocha Dawid, Mirek Mateusz, Mirek Natalia, Paluch Gabriel
godz. 12.00 – 12.15 – Piotrowski Filip, Raczek Martyna, Sadzik Rafał, Sala Bartłomiej,
Sala Filip, Sala Mateusz
godz. 12.15 – 12.30 – Sala Oliwia, Sala Tomasz, Syjud Adrian, Tylek Filip, Wołek Justyna, Zawiska Magdalena
Wszystkich prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki na twarzy, odpowiednie odstępy między uczniami, zdezynfekowane dłonie, nie gromadzenie się w dużych grupach). Uczniowie klasy ósmej muszą mieć własne długopisy do podpisu odbioru dokumentów.
                                                                                                            Dyrekcja szkoły                                                             
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że dzień 12 czerwca 2020r. ( piątek po Bożym Ciele ) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu nie odbywają się zdalne nauczanie. Dnia 12 czerwca 20200r. szkoła organizuje opiekę świetlicową dla chętnych i działa oddział przedszkolny.

W dniach 16 – 18 czerwca 2020r., tj. wtorek, środa, czwartek w budynku szkoły odbywa się egzamin ósmoklasisty. W związku z organizacją egzaminu i pracą nauczycieli w komisjach szkolnych oraz udziałem w pracach komisji w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach w dniach egzaminu nie odbywa się zdalne nauczanie. W dniach egzaminu szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla chętnych, oddział przedszkolny działa bez zmian.
INFORMACJA
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
od 18 maja br.:
 • możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;
 • wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
 • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
 • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;
 • organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;
 • możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.
Od 1 czerwca br.:
 • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży. Za pośrednictwem naszej strony internetowej przekażemy Państwu wkrótce informacje na temat szczegółowych rozwiązań w związku z wznowieniem zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla klas I – III i konsultacji dla pozostałych uczniów.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że opłaty za czesne za miesiąc maj przyjmujemy w dniach 18 – 19 maja w godz. 8. 00 - 12. 00 oraz 20 maja w godz. 11.00 – 15.00 Opłat za czesne za miesiąc czerwiec proszę dokonać od 1 czerwca do 15 czerwca w godzinach pracy sekretariatu, tj. 8.00 – 15.00 Podczas dokonywania wpłat w sekretariacie szkoły  proszę zastosować się do procedur, tzn. zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku, zasłonić usta i nos oraz założyć rękawiczki.

Wracają opłaty za czesne i wyżywienie w przedszkolach i żłobku
W związku z przywróceniem funkcjonowania przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Miasta i Gminy Myślenice informujemy, że przywrócony został także pobór opłat za czesne i wyżywienie dzieci. To fundusze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Pobieranie opłaty określonej w paragrafie drugim Uchwały Nr 462/L/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice gwarantuje rodzicom zachowanie miejsca w jednostce dla dziecka.   - Ponowne uruchomienie placówek oświatowych oraz spełnienie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów przez Gminę Myślenice. Dotychczasowe zawieszenie czesnego oraz wszelkich opłat za żłobek lub przedszkole z uwagi na pandemię koronawirusa było ukłonem w stronę rodziców, który spotkał się z dużą aprobatą rodziców. Należy podkreślić, że Gmina Myślenice jako jedna z nielicznych wprowadziła tego typu udogodnienia – mówi Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.Zarządzenie Nr 15/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
z dnia 6.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach są prowadzone
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
          Dyrekto
Rena Rospond

Informacja do rodziców dzieci oddziału przedszkolnego w SP Krzyszkowice
Przedszkole wznowi zajęcia edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci z dniem 11 maja 2020 r. (poniedziałek), po uzyskaniu pozytywnej opinii z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach. Ze względu na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkola, Rodzice są zobowiązani do przekazania deklaracji dotyczącej uczęszczania dziecka do przedszkola z dniem 11.05.2020 r. Jednocześnie rodzice powinni być świadomi, że koronowirusy to wirusy, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi. Do zakażenia koronowirusem dochodzi drogą kropelkową oraz poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. Mając na uwadze zdrowie i dobro dzieci należy przyjąć, że najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla dzieci, chroniącym przed zakażeniem, jest zapewnienie dzieciom opieki domowej. Rodzice samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą ich dzieci i świadomie decydują się na istniejące zagrożenie zakażeniem COVID-19. Praca przedszkola będzie regulowana wewnętrznymi procedurami obowiązującymi na czas epidemii, które m.in. będą warunkować przyjęcie dziecka do przedszkola.
Wśród tych procedur należy wymienić:
 • obowiązek     przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola tylko przez rodziców     (brak takiej możliwości dla dziadków),
 • prawo     Dyrektora do odmowy przyjęcia dziecka z objawami chorobowymi na dyżur do przedszkola.
Procedury do zapoznania znajdą się na stronie Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach do dnia 10 maja 2020r.jesli nasza placówka uzyska pozytywna opinię Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Myślenicach. W związku z tym proszę o informację od rodziców o liczbie chętnych do korzystania z przedszkola mimo zagrożenia epidemiologicznego. (Informacja warunkująca planowanie organizacji pracy m.in. liczebności grup.) Informację proszę przekazać telefonicznie lub mailowo w poniedziałek 4 maja w godz. 8.00 - 15.00 lub wtorek 5 maja w godz. 8.00 - 13.00 na adres spkrzyszkowice@op.pl lub pod nr telefonu 12 273 76 71


Próbny egzamin ósmoklasisty
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Arkusze do egzaminu próbnego
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
· w pliku w edytorze tekstów;
· na wydruku
· korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
· na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.
CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.W próbnym egzaminie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, może  otrzymać arkusze w formie wydruków w szkole.Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne.
Prosimy o pilne (do piątku 27 marca 2020 r.) przekazanie informacji do wychowawcy p. Elżbiety Garbień, czy uczeń chce przystąpić do egzaminu i w jakiej formie będzie chciał przystąpić do egzaminu.

Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 oraz  w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania systemu oświaty przedstawiam ZASADY ZDALNEJ SZKOŁY, WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020R.:
1. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości  i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).
2. Przez dziennik elektroniczny nauczyciele wysyłają uczniom (kl. 4 – 8) lub rodzicom  (kl. 1 – 3) codziennie do godz. 9. 00:
a. informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/ powtórzenia  z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,
b. linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,
c. zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,
d. inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.
3. Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie przewidzianym w planie lekcji w danym dniu,
4. Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom  w sposób, który wskazał nauczyciel.
Możliwe sposoby:
a. tekst w wiadomości przesłanej przez dziennik elektroniczny,
b. załącznik przesłany przez dziennik elektroniczny (możliwe, jeśli nadawca ma zintegrowany dysk Google Drive lub One Drive),
c. załącznik (tekst, zdjęcie itp.) przesłany na adres wskazany przez nauczyciela.
5. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Nauczyciel przekazuje uczniom informację  o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo, a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.
6. Poza powyższymi zasadami nauczyciele mogą ustalić inne formy komunikowania się  z uczniami i/lub rodzicami, np. sms, kontakt telefoniczny, grupa na WhatsApp i inne.
7. Nauczyciele korzystają m.in. z materiałów umieszczonych na platformie https://epodreczniki.pl/, stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, materiałów publikowanych  w programach telewizyjnych czy radiowych. Wychowawcy przekażą uczniom w najbliższym czasie loginy i hasła do platformy epodreczniki.pl
8. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb i możliwości uczniów, nauczycieli i rodziców - powyższe zasady mogą być uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej zdalnej współpracy.
W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaję w zdalnym kontakcie mail szkoły – spkrzyszkowice@op.pl. Pozdrawiam serdecznie, życząc zdrowia i wytrwałości.
Dyrektor Rena Rospond

Szanowni Rodzice
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, , że istnieje możliwość przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna, gdy dziecko/uczeń nie spożywa posiłków, wówczas rodzic dziecka oczekujący takiej pomocy powinien zwrócić się do Kierownika MGOPS w Myślenicach z prośbą o przyznanie pomocy na okres zamknięcia szkoły w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wszelkich informacji można zasięgnąć bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Myślenicach, pod numerem telefonu: 519 541 549 lub 12 272 19 98.

Informujemy, że Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach organizuje konkurs plastyczny otwarty dla mieszkańców (zarówno wiekowo jak i ze względu na technikę) Myślenice i okolice. Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/events/2505391576376584/

Informacja na temat dziennika LIBRUS
Dyrekcja Szkoły Podstawowej  im. Św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach informuje, że w związku z obecną sytuacją wprowadza nadzwyczajną procedurę uzyskiwania dostępu do dziennika elektronicznego "LIBRUS".Procedura obowiązuje od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania.
1. Rodzic lub opiekun prawny wysyła e-mail na adres spkrzyszkowice@op.pl informację, że potrzebuje login i nowe hasło dla rodzica/opiekuna lub dziecka. W treści należy podać również nr telefonu, na który skontaktuje się administrator dziennika.
2. Po kontakcie telefonicznym administrator wyśle login i nowe hasło e-mail'em.
Dyrekcja Szkoły

Drodzy mieszkańcy Gminy Myślenice,
Najbliższe dni i tygodnie to czas, w którym każdy z nas musi uświadomić sobie, że jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje, swoich rodzin i sąsiadów oraz to, że to właśnie od nas wszystkich zależy skuteczność podjętych działań prewencyjnych. Nie możemy dzisiaj zlekceważyć apeli i zaleceń, które wprowadzają władze samorządowe i rządowe.W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem bardzo proszę o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz we wszystkich podległych jednostkach - Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, Zakładzie Utylizacji Odpadów, czy Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do urzędu przychodźmy tylko w celu załatwienia spraw niecierpiących zwłoki. W celu załatwienia innych spraw proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny - tel. 12 639 23 00, e-mail: info@myslenice.pl Szczególnie zwracam się do uczniów oraz rodziców - proszę aby czas zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w naszych przedszkolach i szkołach nie był czasem odwiedzin, czy wzajemnego spotykania się w miejscach publicznych. Nie powtórzmy tragicznego w skutkach błędu włoskiego społeczeństwa, które zlekceważyło potencjalne zagrożenie nowym wirusem. Dlatego pozostańcie w swoich domach! Poza placówkami edukacyjnymi wszystkie podległe nam jednostki – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Miejskie Biblioteka Publiczna i Muzeum Niepodległości w Myślenicach na najbliższe dwa tygodnie zawiesiły swoją działalność. W najbliższym czasie pomyślmy przede wszystkim o sąsiadach, osobach starszych, aby nie musiały wychodzić z domu, zróbmy im zakupy, pomóżmy w codziennym życiu. Nie ma dzisiaj powodów do paniki, ale musimy wszyscy uświadomić sobie, że to od nas wszystkich i od naszych codziennych zachowań uzależniona jest skuteczna walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Jeżeli wystąpiłyby u Państwa, któreś z objawów zachorowania COVID-19 proszę o kontakt telefoniczny z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Myślenicach (tel. 122720606, 509693125) lub Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Myślenicach (tel. 122730303).Decyzje, które podejmowane są na bieżąco mają za zadanie jeszcze skuteczniej chronić wszystkich mieszkańców. Podejmując takie kroki chcemy być odpowiedzialni i mądrzy nie po szkodzie, tylko przed szkodą. Proszę o wyrozumiałość, zachowanie spokoju i zastosowanie się do komunikatów. Pierwsze dni zagrożenia epidemiologicznego w Polsce pokazują już, że wprowadzone ograniczenia przynoszą efekty. Dlatego tym bardziej musimy utrzymać dyscyplinę i dostosowywać się do wszelkich zaleceń. Wierzę, że jako społeczeństwo wyjdziemy z tej próby zdecydowanie wzmocnieni. Liczę bardzo na Wasze odpowiedzialne zachowania. Już teraz za nie bardzo dziękuję.
Jarosław Szlachetka
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Szanowni Rodzice
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że praca oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej zostaje zawieszonaod 12 marca tj. czwartek do 25 marca, tj. środa 2020r. ( dwa tygodnie ) W dniach 12 – 13 marca 2020r. tj czwartek i piątek będą odbywać się wyłącznie zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym w godz. 7. 00 – 16. 30, w szkole w godz. 8. 00 – 16. 00. Prosimy rodziców, aby w tych dniach nie przysyłali dzieci do oddziału przedszkolnego i do szkoły, jeśli mogą im zapewnić opiekę osób dorosłych w celu zmini malizowania potencjalnych zagrożeń. Natomiast od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020r. zajęcia są całkowicie zawieszone. Rodziców prosimy, aby w tym czasie dzieci nie kontaktowały się między sobą i były pod opieką dorosłych. W dniach 12- 25 marca 2020r. na terenie całej gminy zostały zawieszone działania klubów sportowych, stowarzyszeń, nie odbywają się zajęcia w domu kultury, na basenie. Nauczyciele za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus będą na bieżąco przekazywać państwu i dzieciom, jakie treści z podstawy programowej należy realizować w domu. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok 2020/2021 odbywa się zgodnie z harmonogramem. Przypominam, że rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
W ramach profilaktyki zdrowia w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkach zachorowań na  koronawirusa  prosimy rodziców o :
 • nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły
 • powiadomienie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, zgłoszenie się do oddziału  zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego w przypadkach  grypopodobnych u    dziecka, które powróciło z terenów występowania  koronawirusa.
Rodzicom dziecka do 8 roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U 2017, poz. 1368).
Infolinia Ministerstwa Zdrowia telefon 800 190 590
(czynna całą dobę )
     

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że w ramach podpisanego Porozumienia o udostępnianiu gabinetu stomatologicznego Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach została objęta świadczeniami stomatologicznymi przez Stomatologię II Loręcik, Teliga „ spółka jawna z siedzibą ul. Mickiewicz 5, 32 – 400 Myślenice tel. 12 274 20 90  W/w gabinet świadczy usługi w godzinach:
Poniedziałek 8. 00 – 18. 00
Wtorek         14. 00 – 18. 00
Środa            8. 00 – 20. 00
Czwartek      8. 00 – 14. 00
Piątek           8. 00 – 19. 00
Sobota           8. 00 – 12. 30

Szanowni Rodzice!
W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 zwracam się do Państwa z prośbą o  uczulenie wszystkich uczniów na przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem. Ponadto informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony jest komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: próbnych egzaminów. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w dniach 03, 05, 06 marca (tj. wtorek, czwartek, piątek) 2020r. odbędą się próbne egzaminy dla klasy ósmej.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach informuje, iż od dnia 13.02.2020 r. oddział przedszkolny funkcjonuje od godziny 7:00 – 16:30.
 
dyr Rena Rospond

Komunikat Dyrektora Szkoły
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w dniu 13 lutego 2020 r. tj. w czwartek odbędzie się zabawa karnawałowa dla uczniów klas I – VIII.
Harmonogram:
1. W godzinach 11.30 – 13.30 zabawa dla klas I – III w Sali nr 20.
2. W godzinach 16.00 – 18.30 zabawa karnawałowa dla uczniów klas IV – VIII na holu I piętra.
Za organizację odpowiada Samorząd Uczniowski. Opiekę podczas zabawy sprawują wychowawcy.

Zebranie z rodzicami
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż w dniu 23 stycznia 2020 r. t.j. czwartek odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej
Harmonogram zebrania:
17. 00 –Występ Szkolnej Orkiestry – koncert kolęd pod batutą A. Moskala, jasełka w wykonaniu grupy teatralnej pod opieką M. Pasionek
17. 30 – spotkanie z wychowawcami w klasach IV – VIII, informacja o wynikach nauczania i zachowania za I półrocze
18. 00 – spotkanie z wychowawcami w klasach I – III, informacja o wynikach nauczania i zachowania za I półrocze
18. 30 – spotkanie trójek klasowych z dyrektorem na jadalni – parter (nt. organizacji zabawy karnawałowej)
18. 00 – 19. 00 indywidualne konsultacje z nauczycielami
W tym dniu nie ma zebrania w oddziale przedszkolnym, rodziców z trójek w oddziale przedszkolnym zapraszamy na zebranie trójek klasowych. W czasie zebrania Rodzice przeprowadzą zbiórkę publiczną do puszek za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska na remont placu zabaw przy oddziale przedszkolnym.
Spotkania z wychowawcami odbywają się według rozkładu:
Klasa 1a – p. Władysława Baran – sala nr 3
Klasa 1b – p. Agnieszka Kasprzycka – sala nr 6
Klasa 2a – p. Magdalena Kaczor – sala nr 8
Klasa 2b – p. Angelina Kiebzak – Opyrchał – sala nr 1
Klasa 3a – p. Anna Potaśnik – sala nr 7
Klasa 3b – p. Bożena Rusek – sala nr 9
Klasa 4 – p. Jolanta Woźnica – sala nr 13
Klasa 5a – p. Monika Szymańska – sala nr 16
Klasa 5b – p. Dorota Bajorek – sala nr 18
Klasa 6a – p. Barbara Moskal – sala nr 10
Klasa 6b – p. Andrzej Moskal – sala nr 15
Klasa 7a – p. Grażyna Cichoń – Owca – sala nr 17
Klasa 7b – p. Weronika Cygal – sala nr 19
Klasa 8 - p, Elżbieta Garbień – sala nr 12

OGŁOSZENIE
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż od dnia 20 grudnia 2019r. zmieniły się zasady korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią przy szkole podstawowej. Ponadto dwie bramy wjazdowe na teren szkoły są zamykane w godzinach niefunkcjonowania szkoły i w dni wolne. Wejście do strefy aktywności i na place zabaw przy szkole poza godzinami pracy szkoły i w dni wolne jest możliwe przez furtki w ogrodzeniu. Więcej informacji na stronie szkoły i w sekretariacie placówki.

Komunikat nr 16/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie: przerwy świątecznej i dodatkowych dni wolnych
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż przerwa świąteczna trwa od 23 XII 2019r. do 01 I 2020r. Dni 2 i 3 stycznia 2020r. ( czwartek i piątek po Nowym Roku ) zgodnie z zarządzeniem dyrektora SP w Krzyszkowicach nr 5/2019 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zajęcia dydaktyczne po przerwie świątecznej zaczynają się we wtorek 7 stycznia 2020r. ( 6 stycznia Święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy). W czasie przerwy świątecznej i dodatkowe dni wolne oddział przedszkolny pracuje normalnie tj. od 8. 00 – 16. 00. W dodatkowe dni wolne tj. 2 i 3 stycznia 2020r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla zainteresowanych uczniów na świetlicy od. 8.00 - 16. 00.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach serdecznie zaprasza na zebranie rodziców wszystkich grup przedszkolnych w dniu 10 grudnia 2019r. o godz. 16. 00 na dolnym korytarzu. W czasie zebrania będzie poruszany temat nowych zasad funkcjonowania przedszkola w roku 2020r. Liczymy na niezawodne przybycie wszystkich rodziców.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach przypomina, iż na stronie internetowej szkoły w zakładce Regulaminy – Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo znajdują się procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole. Natomiast w zakładce Bezpieczeństwo i profilaktyka można znaleźć informacje na temat wsparcia dziecka, form pomocy oraz instytucji, które wspierają rodziców w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej uczniowie i rodzice mogą zgłosić się do dyrektora szkoły, wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Aby wzmocnić współpracę pomiędzy szkołą a rodzicami uruchomiliśmy anonimową skrzynkę na sygnały, która znajduje się przy gabinecie pedagogów.

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach
z dnia 25.11.2019 r.
W sprawie:
zabawy andrzejkowej
Do wiadomości uczniów:
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w dniu 28.11.2019 r. (czwartek) odbędzie się zabawa andrzejkowa dla oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VIII.
Harmonogram zabawy:
1. Godz. 9 – 11 zabawa dla oddziałów przedszkolnych (9.00 – 10.00 oddziały 0A i 0B; 10.00 – 11.00 oddziały 0C, 0D i 0E) w sali nr 20
2. Godz. 9.50 – 11.30 (lekcja 3 – 4) zabawa dla klas I – III – parter
3. Godz. 12.45 – 15.10 (lekcja 6,7,8) zabawa dla klas IV – VIII – I piętro
Odwóz uczniów busem zgodnie z harmonogramem. Dyskoteka odbędzie się, jeżeli min. 40% uczniów szkoły będzie w niej brało udział. Jeżeli z poszczególnych klas nie będzie 50%  - klasa nie bierze udziału w zabawie; lekcje będą się odbywały wtedy zgodnie z podziałem godzin. Uczniowie, którzy biorą udział w zabawie dostarczają zgody do wychowawców do dnia 26.11.2019 r.

Komunikat nr 13/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie: zebrania z rodzicami
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że we wtorek 26 listopada odbędzie się zebranie z rodzicami.
Harmonogram zebrania:
16.30 – 17.00 zebranie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych i wychowawcami klas I-III
17.00 – 17.15 zebranie trójek klasowych z dyrektorem w Sali nr 14 I piętro
17.15 – 17.45 prelekcja Przedstawiciela Straży Miejskiej Pana Andrzeja Kobiałki „Hejt i cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży”
17.45 – zebranie z wychowawcami klas IV – VIII
Od godz. 17.00 – 19.00 indywidualne konsultacje z nauczycielami.
W czasie zebrania rodzice z trójek klasowych organizują Kiermasz ciast. Zachęcamy do zakupów.
Spotkania z wychowawcami odbywają się w salach:
Klasa 1a – sala nr 3
Klasa 1 b – sala nr 6
Klasa 2a – sala nr 8
Klasa 2b – sala nr 1
Klasa 3a – sala nr 7
Klasa 3 b – sala nr 9
Klasa 4 – sala nr 13
Klasa 5 a – sala nr 18
Klasa 5 b – sala nr 16
Klasa 6 a – sala nr 10
Klasa 6 b – sala nr 15
Klasa 7 a – sala nr 17
Klasa 7 b – sala nr 19
Klasa 8 – sala nr 12Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że zakończyła się realizacja budżetu obywatelskiego Edycja 2019 – rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych. Dojście i dojazd do szkoły od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią jest już możliwy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że od 18 października 2019r. tj. piątek rozpoczyna się realizacja budżetu obywatelskiego Edycja 2019 – rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdów dla samochodów uprzywilejowanych. W związku z tym od piątku 18 października 2019r. aż do odwołania dojazd i dojście do szkoły od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią będzie niemożliwy. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na terenie placu budowy. Dojście do budynku szkoły i do biblioteki od strony boiska ze sztuczną nawierzchnią jest możliwy z parkingu szkoły od strony strażnicy OSP. Za utrudnienia przepraszamy.  „PROGRAM DLA SZKÓŁ” w r. szk.2019/2020 - Owoce i warzywa
Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach ( klasy I – V ) biorą udział w „ Programie dla szkół”. W ramach tego Programu uczniowie, których rodzice wyrazili chęć udziału w programie, będą w czasie 12 tygodni  I półrocza otrzymywać nieodpłatnie owoce i warzywa. Celem Programu jest promocja zdrowego odżywiania oraz trwała zmian nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców w codziennej diecie dzieci na etapie, w którym kształtują się nawyki żywieniowe. Program jest dofinansowany przez UE.

HARMONOGRAM WYJAZDÓW DO STOMATOLOGA
Dotyczy uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na udział w programie „Profilaktyka próchnicy” Wyjazd godz. 8.00 – powrót około godz. 13.30

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
informuje, iż w budynku szkoły jak co roku odbędą się wybory parlamentarne
( Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 ). Obwodowa Komisja Wyborcza będzie się znajdować na Sali gimnastycznej. Do lokalu wyborczego można będzie wejść od strony boiska sportowego Orlik.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w poniedziałek 14 października będziemy w naszej szkole świętować dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach serdecznie zaprasza rodziców wszystkich grup przedszkolnych na spotkanie z dyrektorem, które odbędzie się 8 października 2019r. tj. wtorek na dolnym korytarzu szkoły o godz. 17. 00.

Informujemy, że pierwsze zajęcia taneczne dla chętnych dzieci ( PRESTIGE) odbędą się w poniedziałek 7 października 2019r. o godz. 15. 15 w Sali nr 20.

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informujemy, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Więcej informacji w załączniku.


Komunikat nr 6/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie: wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
Dyrektor Szkoły podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 są:
·        2 i 3 stycznia 2020r.( czwartek i piątek po Nowym Roku )
·        21, 22, 23, kwietnia 2020r. – egzaminy ósmoklasisty( wtorek, środa, czwartek)
·        24 kwietnia 2020r. ( piątek po egzaminach ósmoklasisty )
·        12 czerwca 2020r. ( piątek po Bożym Ciele)
W wyżej wymienione dni wolne w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze. Przedszkole i świetlica działają zgodnie z planem.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach z dn. 16.09.2019 r.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, że w dniu 18.09.2019 r. (środa) odbędzie się Święto Szkoły.
Harmonogram:
1. 8.00 – 8.45  - zajęcia z wychowawcą
2. 8.45 – 9.10 - śniadanie
3. 9.10 – wymarsz do kościoła pod opieką wychowawców i nauczycieli uczących
4. 9.30 – Msza Święta, po Mszy św. powrót do szkoły
5. 10.30 – 10.45 – przerwa (dyżur wg harmonogramu)
6. 10.45 – 11..30 Klasy I – IV udział w akademii (potem obiad, świetlica lub powrót do domu) Klasy V – VIII lekcja wg podziału godzin
7. 11.45 – 12.30 - klasy V – VIII udział w akademii (potem obiad lub powrót do domu) Akademia odbędzie się na sali gimnastycznej. Bus odjeżdża o godz. 12.45. W tym dniu świetlica i oddział przedszkolny pracują zgodnie z planem. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Informacja dla rodziców
 
Uczniowie szkoły w wieku 7  – 16 lat mogą wziąć udział w programie Profilaktyka próchnicy. Bezpłatnie mogą być wykonane następujące badania:
 
1.Przegląd jamy ustnej
 
2.Lakowanie zębów
 
3.Lakierowanie zębów
 
Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci zostały objęte tym programem, proszeni są o wypełnienie zgody na badanie oraz zgody na przetwarzanie danych (dzieci otrzymają formularze w szkole). Rodzice, którzy NIE WYRAŻAJĄ zgody, proszeni są o wpisanie tego na oświadczeniu; w tym przypadku nie ma potrzeby wypełniania zgody na przetwarzanie danych. UMiG w Myślenicach pokryje koszty dowozu dzieci do gabinetu w Myślenicach. Termin zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu z gabinetem stomatologicznym.
 
Prosimy o oddanie formularzy do czwartku 19.09.2019 r.
 
                                                                                                           Dyrektor Szkoły                          Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach informuje, iż w dniu 12 września t.j. czwartek odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i przedszkola.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w Krzyszkowicach informuje, iż Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i roku katechetycznego 2019/2020 odbędzie się 02 września o godz. 8.00 w Kościele Parafialnym pod wezwanie św. Anny w Krzyszkowicach. Po Mszy św. uczniowie przejdą za pocztem sztandarowym do budynku szkoły i na Sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z dyrektorem, a następnie z wychowawcami w klasach. Rodziców i dzieci z oddziałów przedszkolnych po Mszy św. zapraszamy na spotkanie z wychowawcami oddziałów przedszkolnych do przedszkola. Listy dzieci oddziałów przedszkolnych znajdują się na drzwiach wejściowych przedszkola. 2 września oddziały przedszkolne funkcjonują w godz. 8.00-16.00. Bus przywiezie uczniów dojeżdżających do kościoła na 8. 00. Odwóz w dniu 2 września o godz. 10.15.

Informujemy, że nastąpiła zmiana banku oraz numeru konta Rady Rodziców. Nowy  numer konta to :30102028920000500206307534 Bank Polski PKO

Wróć do spisu treści